Resultaten van Lennik aan zet

Financieel beleid

Het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW Lennik is gezond en financieel in evenwicht.

De autofinancieringsmarge (geeft aan of de gemeente en het OCMW al dan niet structureel in evenwicht is) is positief voor alle jaren van de legislatuur en bedraagt in 2025  81 018,58 euro.  Ook het beschikbaar budgettair resultaat is positief in elk jaar van de legislatuur en bedraagt in 2025 282 210 euro.   Het consequent en gezond financieel beleid van de afgelopen bestuursperiode word onverminderd doorgetrokken in de voorliggende meerjarenplanning.  Een grondige analyse van de exploitatie uitgaven te samen met een rationeel inzet van de middelen zorgt ervoor dat het huidige belastingsniveau kan worden behouden.  De tarieven van de personenbelasting en de onroerende voorheffing  alsook de andere gemeentelijke belastings- en retributietarieven blijven dan ook ongewijzigd. 

In totaal werd er voor een bedrag van 88 766 993 euro aan exploitatie uitgaven ingeschreven en voor 98 215 489 euro aan exploitatie ontvangsten.  Het (jaarlijkse) positief verschil tussen beide (exploitatie ontvangsten – uitgaven)  laat de gemeente en het OCMW toe om een duurzaam investeringsbeleid te voeren (dat een antwoord biedt aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. In totaal wordt er voor een bedrag van 27 986 614,51 euro aan investeringsuitgaven voorzien, of m.a.w. gemiddeld 4 664 436 euro per jaar.  Hier tegenover staat een bedrag van 10 004 600 euro aan investeringsontvangsten (vnl. investeringssubsidies).