Resultaten van Lennik aan zet

Proper, groen en duurzaam

Wat is ons actieplan?

We zetten in op een proper, groen en duurzaam Lennik
In kader van het duurzaam mobiliteitsplan primeert de zwakke weggebruiker en investeert de gemeente in fietspaden en -straten. Lennik blijft een landelijke gemeente. De open ruimte in Lennik wordt de komende jaren afgebakend en beschermd terwijl we ook werk maken van meer natuur en bos. Het bestuur zet daarnaast in op het verhogen van het dierenwelzijn, neemt maatregelen om Lennik als klimaat neutrale gemeente op de kaart te zetten en streeft naar schoon water en land.

 

Hoe bereiken we dit in 2020-2025?

Enkele acties in de kijker:

 • De komende legislatuur focust het bestuur naast het verderzetten van de heraanleg van de Schapenstraat op de aanleg van fietspaden op de Gustaaf Van der Steenstraat. Deze belangrijke bovenlokale functionele fietsroute wordt volledig vernieuwd. We streven naar de normen in het fietsvademecum, zodat fietsers kunnen beschikken over brede, veilige en comfortabele fietspaden. Op plaatsen waar geen fietspaden aanwezig zijn of niet aangelegd kunnen worden, creëren we fietsroutes door straten om te vormen tot fietsstraten.

 • Het beleid rond veilige schoolomgevingen wordt verder versterkt. De omgeving rond elke schoolomgeving wordt herkenbaar ingericht door aangepast straatmeubilair en wegmarkeringen. Duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid staan bij elke aanpassing centraal.

 • Verschillende mobipunten worden binnen de gemeente opgezet. Een mobipunt is een plek waar verschillende vervoersmogelijkheden worden samen gebracht. Ze bieden een divers mobiliteitsaanbod waarvan autodelen, de nabijheid van het openbaar vervoer en fietsparkeren essentieel zijn.

 • Tot slot blijft verkeersleefbaarheid een prioriteit. Het terugdringen van ongewenst sluipverkeer door lokale woonstraten, het plaatsen van snelheidsremmende maatregelen in combinatie met gerichte politiecontroles en het weren van zwaar verkeer door de kernen zijn enkele belangrijke geplande projecten. 
 • In kader van 'Lennik landelijke gemeente' zal een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ worden opgemaakt om dit beleid te kunnen bekrachtigen. Ook zal er nauw samen gewerkt worden met het Stategisch Project Pajottenland om een overkoepelende visie uit te werken om onze gemeente nog groener te krijgen.
   
 • Lennik werkt aan de toekomstvisie waarbij de gemeente het gebruik van pesticide weert, de stijd tegen het zwerfvuil aan gaat, de kernen vergroend met nieuwe aangeplante bomen en kleine landschapselementen en het welzijn van dieren centraal staat. De technische dienst maakt zijn werk efficiënter door in te zetten op onderhoudsvriendelijke aanleg van groen, wegen en begraafplaatsen door het ingroenen van halfverhardingen en het gebruik van vaste planten bij de aanleg van pleinen en langs wegen 

 • We zetten de richting klimaatneutrale gemeente in door stap voor stap te besparen op energie. De eerste stap is het nemen van kleinere maatregelen met grote impact, dit op basis van actuele verbruikscijfers en regelmatig nazicht van de gebouwen en installaties. Door oudere verlichting te vervangen door energiezuinige LED kunnen we tot 60 % energie besparen. Deze herfst is het reeds zover voor de bib en de feestzaal SML (CO2 besparing van 85 %), nadien volgt het Rakkertje en de academie.  

  Ook zijn er verschillende isolatie projecten gepland. Eerst is er het dak van de muziekacademie, daarna volgen de zolders van de bib en de dekenij. 

  Er zijn ook een aantal gebouwen waar de stooklijn aan vernieuwing toe is. Dit gaan we zeker aanpakken voor de luchtgroep van de sporthal, de schepenbank en nog een vijftal andere gebouwen waar we vlot winsten van meer dan 30 % kun realiseren.

  Tenslotte is er ook de grote stap naar energieopwekking. In de komende jaren zullen al zeker zonnepanelen worden geplaatst op de muziekacademie en Den Bleek. Ook de nieuwe feestzaal is hierop reeds berekend.

 • Duurzaamheid betekent meer dan energiebesparing. Een energiezuinig gebouw dat niet efficiënt wordt gebruikt is niet duurzaam. Een gebouw dat niet of onvoldoende wordt gebruikt kan beter worden afgestoten. Een gebouw in goede staat houden, en ervoor zorgen dat het optimaal kan worden gebruikt is wel duurzaam. Daarom gaan we aan verschillende gebouwen kleine tot zeer grote aanpassingen doen zodat ze toegankelijker worden, of beter geschikt voor hun doelgroep en natuurlijk opdat de levensduur van die gebouwen kan worden verhoogd. Concreet spreken we hier over herstellingen aan daken en buitenschrijnwerk, maar ook aan grondige verbouwingen zoals bvb aan het Wonderhuis. Soms is het gewoonweg efficiënter om een gebouw volledig te vernieuwen. Dat is wat we in de komende jaren gaan doen voor zes gebouwen. 

 • De gemeente Lennik wenst de zuiveringsgraad van de gemeente verder te verhogen. Het doel hiervan zijn propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water. Momenteel bedraagt de zuiveringsgraad 14%... Door het aanleggen van gescheiden rioleringen kunnen we deze zuiveringsgraad omhoog brengen.

  Zo zijn er momenteel werken bezig in de Schapenstraat waarbij de riolering gescheiden wordt en wordt de collector van de Gustaaf Van Der Steenstraat aangesloten, na uitvoering van deze werken zal de zuiveringsgraad zo’n 54% bedragen. In deze legislatuur wenst het bestuur ook de sanering Hunsel, Tuitenberg, Nelleken in uitvoering te brengen.

 • De gemeente Lennik wenst in deze legislatuur ook de openbare verlichting duurzamer te maken en bijgevolg ook het energieverbruik te verminderen. Dit zal gerealiseerd worden door oude armaturen (Natrium lampen), momenteel nog zo’n 95%, te vervangen door LED armaturen. Bijkomend zullen deze armaturen ook voorzien worden van dimbare voorschakelapparatuur waarmee de openbare verlichting kan gedimd/uitgeschakeld worden ifv de locatie. Dit zal in eerste instantie in testfase zijn waarna er beslissingen genomen zullen worden.

 • Lennik zet verder in op het noodzakelijk wegenonderhoud. Hieronder verstaan we vooral het vervangen van bestaande asfaltverhardingen die zich in slechte staat bevinden maar ook het periodiek onderhoud van de trage wegen.  Hiervoor wordt jaarlijks zo’n 400 000 euro voorzien. Ook zal er een wegeninventaris gemaakt worden die de basis van het toekomstig wegenonderhoud zal vormen. Hierin zullen de noodzakelijke herstellingen met hun prioriteiten worden opgenomen.

 • De technische dienst van gemeente Lennik zet verder in op efficiënte werking door eigen werklieden en – middelen zo optimaal mogelijk te benutten rekening houdend met veiligheid, preventie en duurzaamheid. Zo ondersteunen ze vaak collega's van andere diensten in de uitvoering van hun projecten en werden er de voorbije jaren reeds heel wat machines en materialen aangekocht die de werking reeds vereenvoudigde. Ook de komende jaren zullen wij hierin blijven investeren.